MeteoMast IJmuiden

TNO heeft van 2011-2016 metingen uitgevoerd aan meetmast IJmuiden. Deze meetmast is in het najaar van 2011 door RWE gebouwd, op 40 zeemijl vanaf de kust ten westen van IJmuiden. Op verschillende hoogtes zijn sensoren gemonteerd die windsnelheid, windrichting, temperatuur en drukverschillen waarnemen en registreren.

mmij_mast

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy & Materials Transition kreeg in 2011 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de opdracht om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel was om betere windgegevens te verzamelen die gebruikt konden worden bij de voorbereidingen van de nieuwe offshore windparken in de gebieden aangewezen in het Nationaal Waterplan. Omdat het windaanbod één van de meest belangrijke variabelen is bij het berekenen van de opbrengsten van deze toekomstige parken was het van groot belang om meer betrouwbare windgegevens te verzamelen. Uiteindelijk leidt dat tot meer zekerheid en minder risico’s voor investeerders, waardoor de kosten lager zullen uitvallen.

Omdat toen ook al op diverse platforms op de Noordzee windmetingen werden uitgevoerd maar op te lage hoogtes, werd gekozen voor een meetopstelling die voldoet aan toekomstige ontwikkelingen richting Wind op Zee.

Deze meetcampagne is in 2016 afgesloten.

Diverse sensoren en meetcampagne

Om het eerder genoemde meetprogramma uit te kunnen voeren huurde TNO de meetmast van RWO, die op 40 zeemijl (ca. 75 km) vanaf de kust ten westen van IJmuiden was gebouwd. Op verschillende hoogtes (tussen 25 en 100 meter) waren sensoren gemonteerd die windsnelheid, windrichting, temperatuur en drukverschillen konden waarnemen en registreren.

Tevens was er een ZX LIDAR geplaatst die d.m.v. laserstralen windsnelheden en windrichtingen meet tot op hoogtes van 300, boven de meetmast.

Gedurende 4 jaar (van 2011-2016) heeft TNO metingen uitgevoerd aan de meetmast IJmuiden.
Op drie verschillende hoogtes waren uithouders aangebracht in de richtingen 0, 120 en 240 graden. Op de top van de mast, op deze uithouders en op het dak van de meetcontainer waren sensoren aangebracht voor het meten van windsnelheid, windrichting, luchtdruk, temperatuur, neerslag en relatieve vochtigheid.

Naast de signalen van de sensoren in de mast geeft de LiDAR in de mast windsnelheden en windrichtingen op hoogtes tot ver daarboven. De meethoogtes van de LiDAR waren 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 en 315 meter.

Om meer kennis voor de toekomst op te bouwen om veilige en kostenefficiënte funderingen te kunnen ontwerpen voor windturbines, was een golfboei in zee geplaatst voor het meten van stromings- en golfeigenschappen.

Alle historische meetgegevens zijn nog steeds via deze website te verkrijgen. MeteoMast IJmuiden (MMIJ)

De uitkomsten van het onderzoek werden ook gebruikt in het research en development programma van het  FLOW-consortium (Far and Large Offshore Wind).

Instrumentatierapport

Het instrumentatierapport is te bekijken via onderstaande link

Instrumentatierapport (pdf, 3.7 MB)

FLOW consortium

Het FLOW-project is in 2009 gestart door de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Essent-RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, TNO en de TU Delft. Bij die gelegenheid formuleerden de partners een businessplan dat de betrokken partijen in staat stelt om een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor offshore windparken. Naast de kansen voor extra werkgelegenheid is het belang van de Nederlandse regering mede, dat de Europese doelstellingen voor duurzame energie (14% in 2020) mede met behulp van Wind op Zee bereikt zal worden. De doelstelling van het FLOW Plan is om in 2015 een kostenreductie voor Far Shore windenergie te realiseren van 20% (t.o.v. 2010). De kennis en ervaring met windparken ver uit de kust en in diep water zijn in de wereld nog beperkt. FLOW heeft als doel de betrouwbaarheid van dit soort windparken te verhogen, de ontwikkeling te versnellen en tegelijk de risico’s en kosten te verlagen.

De meetmast IJmuiden is een eerste stap. De mast is geplaatst door Van Oord, in opdracht van RWE. TNO is verantwoordelijk voor het plaatsen en beheer van de meetapparatuur en het uitvoeren van de metingen. Tevens is het TNO verantwoordelijk voor het beheer van alle meetdata en beschikbaar stellen van publieke data.

Data

Om de gegevens van Meetmast IJmuiden (MMIJ) te kunnen downloaden word je doorverwezen naar de website van Nimbus waar je je kan registeren voor toegang tot de data. De website van Nimbus is alleen beschikbaar in het Engels.

Data downloaden